Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasielateľ !?

 

- Zasielateľ nakupuje služby dopravcov (dopravné kapacity), prípadne služby iných zasielateľov, ktoré potom predá

- Podľa platných zákonov Slovenskej republiky, môže profesiu "zasielateľ" vykonávať len držiteľ koncesie, ktorú obdrží právnická alebo fyzická osoba len za predpokladu splnenia stanovených kritérií.

- zasielateľ plní celý rad logistických činností, napr.: balenie a označovanie tovaru, volí vhodný dopravný prostriedok, zabezpečuje potrebné služby pri colnom odbavovaní tovaru, môže ručiť za colný dlh atď.

- Zasielateľovi prislúcha zmluvná odplata alebo ak nebola dohodnutá, odplata obvyklá v čase dojednania zmluvy pri obstaraní podobnej prepravy. Okrem toho má zasielateľ nárok na úhradu potrebných a užitočných nákladov, ktoré zasielateľ vynaložil za účelom splnenia svojich záväzkov. Okrem toho má zasielateľ nárok na úhradu nákladov, ktoré účelne vynaložil pri plnení svojho záväzku (§ 607, ods. 1 Obchodného zákonníka). Vzhľadom na to, že v odplate zasielateľa sú zahrnuté značné náklady (hlavne za prepravu), má zasielateľ nárok na zaplatenie zálohy, ktorú je príkazca povinný poskytnúť aj keď to v zasielateľskej zmluve nebolo dohodnuté (§ 607, ods. 2 Obchodného zákonníka).
 

- Zabezpečenie prepravy z miesta odoslania do miesta určenia je špecifickou komplexnou službou, pri ktorej jednotlivé úkony zasielateľa sú vzájomne prepojené a nadväzujú na seba a jednotlivé prijímané čiastkové služby, z ktorých sa skladá zabezpečenie prepravy sú pre zasielateľa vlastnými nákladmi.
 

- Zasielateľská zmluva je vždy obchodnou zmluvou a je typom komisionárskej zmluvy. Je vždy absolútnym obchodom.
Zasielateľ je manažérom prepravy a má povinnosť vynaložiť odbornú starostlivosť pri realizácii záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy. Jeho úlohou, pri zohľadnení minimalizácie prepravných nákladov, minimalizácie rizík vyplývajúcich z prepravy, je zabezpečiť optimálny priebeh prepravy tovaru zo zdroja do cieľa. Je spojnicou medzi prepravcom a dopravcom, medzi výrobcom a spotrebiteľom, medzi exportérom a importérom. Je tvorcom ceny za prepravu. 
 

- Zasielateľ poskytuje balenie a označovanie tovaru, volí vhodný dopravný prostriedok, zabezpečuje potrebné služby pri colnom odbavovaní tovaru, môže ručiť za colný dlh. Zabezpečuje poistenie tovaru počas prepravy a skladovania, poskytuje služby pri vystavovaní potrebných sprievodných a iných dokladov, chráni záujmy prepravcu. 
va svojim zákazníkom, aktívne sa spoluzúčastňuje na celkovej realizácii jednotlivých obchodných operácii. Napomáha urýchlenému toku finančných prostriedkov za predávaný tovar vydávaním dokumentov akceptovaných finančnými inštitúciami a colnými úradmi.
 

- Zasielateľ ako znalec dopravných prostriedkov a majúci prehľad o cenovej situácii na dopravnom trhu ponúka nové prepravné spojenia a najvhodnejšie formy. Kombinovaním zásielok a foriem dopravy je racionalizátorom prepravného procesu. K tomuto procesu využíva dopravné prostriedky, zariadenia, terminály, výpočtovú a spojovú techniku a svoje spojenia v zahraničí. Na požiadanie prepravcu poskytuje svoje informačné systémy o pohybe tovaru, od miesta nakládky až po miesto vykládky.
 

- Zasielateľ vo vzťahu k dopravnému prostriedku je neutrálny a spolupracuje so všetkými dopravcami t.j. využíva najvhodnejšie dopravné prostriedky.
 

- Ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce činnosť a postavenia zasielateľa sa použijú len pokiaľ medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná neobsahujú odlišnú úpravu (napríklad Dohovor CMR, ktorý bol uverejnený v Zbierke zákonov pod č. 11/1975 Zb.). Ak zasielateľ uzavrie zmluvu podľa ustanovení Dohovoru CMR má postavenie dopravcu v plnom rozsahu. Zodpovedá za uskutočnenie prepravy, ručenie za škody na prepravovanom tovare, účtuje za celý prepravný úkon a plne kontroluje vykonávanie prepravy bez zásahu odosielateľa do zabezpečovacích prác. 

 


 
ÚvodÚvodná stránka