Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základné pojmy

Základné pojmy o zasielateľstve

Zasielateľstvo sa v SR začalo znovu rozvíjať až od roku 1990 odkedy stratil ČECHOFRACHT monopolné postavenie na vykonávanie medzinárodného zasielateľstva v bývalom Československu. V roku 1992 vznikol Zväz zasielateľov Slovenska (ZZS) ako profesné združenie zasielateľských firiem v SR. ZZS je členom FIATA (International federation of freight forwarders associations) a CLECAT – European organisation for forwarding and logistics. V súčasnosti má 93 riadnych a 24 pridružených členov. V roku 2002 sa transformoval na Zväz logistiky a zasielateľstva SR.

Zväz je právnickou osobou združujúcou podnikateľov, ktorí podnikajú v oblasti logistiky a zasielateľstva, ktorí spĺňajú všetky podmienky pre výkon tejto profesie podľa Zákona o živnostenskom podnikaní, ktorí súhlasia s cieľmi ZLZ SR a zaviazali sa dodržovať Stanovy ZLZ SR. Pridruženými členmi sa môžu stať i ďalšie subjekty, ktoré majú s odborom zasielateľstva a logistiky spoločné záujmy.

Zväz vydal Všeobecné zasielateľské podmienky, podľa ktorých pracuje väčšina zasielateľských organizácii v SR.

Zasielateľstvo v SR zápasí s množstvom problémov, ktoré tiež vyplývajú z neujasneného právneho postavenia zasielateľa. Zasielateľstvo po nadobudnutí účinnosti (1.9. 1996) zákona NR SR č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave, ktorý zrušil zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve, nie je „špeciálne upravené“. Z oblasti zasielateľstva je právne upravená len zasielateľská zmluva a to v zákone č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov.

 

Zasielateľstvo je koncesovanou živnosťou podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Je potrebné tu zvýrazniť rozdiel medzi zasielateľstvom (koncesovaná živnosť) a sprostredkovaním dopravy (ohlasovacia živnosť).

Zasielateľstvo je tiež definované podľa platnej STN (Slovenská technická norma) 01 8500 „Základné názvoslovie v doprave“ ako obstaranie prepravy vecí, popr. ďalších úkonov s prepravou súvisiacich, vlastným menom a na cudzí účet. Vzhľadom na to, že aj pre nepochopenie postavenia zasielateľa a jeho úlohy v trhovom hospodárstve Zväz logistiky a zasielateľstva SR vypracoval definíciu zasielateľa, ktorá vychádza z definície FIATA (Medzinárodná asociácia združení zasielateľov) a je nasledujúceho znenia:

Zasielateľ - V zmysle ustanovení živnostenského zákona, Obchodného zákonníka a jeho ustanovení (§ 601 - 629, ďalej § 577 - 600) je definovaná koncesovaná živnosť zasielateľa takto :

 

Preambula :

Tuzemskej alebo medzinárodnej výmeny tovarov sa zúčastňujú spravidla tri subjekty. Prepravca, zasielateľ a dopravca. Prepravca (príkazca) sa podieľa na zmene vlastníctva tovaru, zasielateľ sa podieľa na celkovom zabezpečení týchto zmien a dopravca sa podieľa na premiestnení tovaru.

 

Definícia :

Vymedzenie definície zasielateľa vyplýva zo znení jednotlivých paragrafov "Obchodného zákonníka" a základnou úpravou pre jej stanovenie je "Zasielateľská zmluva", ktorou sa zaväzuje zasielateľ príkazcovi, že mu vo vlastnom mene a na jeho účet obstará prepravu vecí z určitého miesta do určitého iného miesta a ďalšie služby s tým spojené, a príkazca sa zaväzuje zaplatiť zasielateľovi odplatu.

 

Sme v novom tisícročí. Tempo zmien, ktoré sa odohrávajú všade okolo nás, sa neustále zrýchľuje. Informačné technológie dnes hýbu svetom a umožňujú rýchlu komunikáciu medzi firmami a ľuďmi. Dôsledkom je rozvoj hospodárstva a jeho celková globalizácia. Výroba aj obchod môžu vďaka novým informačným technológiám omnoho rýchlejšie reagovať na požiadavky trhu. Tento trend sa samozrejme odráža aj v rýchle sa meniacich požiadavkách na dopravu. Pokiaľ sa doprava nechce stáť brzdou ďalšieho trvalo udržateľného rozvoja, musí sa tejto situácií prispôsobiť. Aj v doprave a logistike nastal proces koncentrácie. Hlavnou konkurenčnou výhodou aj v tomto odbore bude v budúcnosti šírka ponuky a celosvetová pôsobnosť. Komplexné služby nakupované “pod jednou strechou” kdekoľvek na svete – to bude výsledok práve prebiehajúcej koncentrácie v odbore dopravy.

Prioritnou úlohou zasielateľských a dopravných firiem je prepraviť podľa požiadaviek zákazníkov ich zásielky v správnom čase, na správne miesto, v požadovanej kvalite, za zodpovedajúcu cenu. V dobe keď kooperácia v rámci výroby pokročila tak ďaleko ako dnes a obchodné reťazce pôsobia po celom svete, to nie je spravidla jednoduchá úloha. Cyklus zákazníckej objednávky sa skracuje, nastupuje elektronický obchod cez INTERNET a z toho vyplývajú nové úlohy pre dopravné a zasielateľské firmy. To sú tiež dôvody, ktoré vedú ku stále tesnejšiemu spojeniu zasielateľstva a logistiky. Modernú dopravu preto charakterizuje výrazný rozvoj komplexných logistických riešení, šitých na mieru špecifickým potrebám jednotlivých zákazníkov – to všetko za výraznej podpory informačných technológií.

V súčasnej dobe je už aj v podmienkach Slovenskej republiky (SR) možno zaznamenať zvyšovanie požiadaviek zo strany najmä zahraničných firiem a obchodných reťazcov na cestných dopravcov a zasielateľov najmä z hľadiska dodržiavania dodacích lehôt s presnosťou na hodiny. Menia sa cykly zákazníckych objednávok, resp. uspokojenie potrieb zákazníkov si vyžaduje od dopravcov a zasielateľov nové prístupy k prepravám a iné riešenia.

Veľkú úlohu majú aj zasielatelia, ktorí zodpovedajú za výber dopravcov na plnenie prepravných úloh. Otázka výberu dopravcov je jednou z požiadaviek, ktorú musia zasielatelia, ktorí majú resp. sa uchádzajú o certifikáciu systému manažérstva kvality teraz podľa normy EN ISO 9001:2000, plniť. Tí dopravcovia a zasielatelia, ktorí sa na nové požiadavky logistických systémov včas pripravili majú konkurenčnú výhodu, ktorú môžu pre rozvoj svojich firiem v súčasnosti pri celkovom náraste objemu prepráv využiť a týka sa to aj rozširovania trhu Európskej únie o ďalších desať štátov .

 

Prof. Ing. Jozef Gnap, PhD.

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Vedúci sekcie vzdelávania a logistiky, ZLZ SR

 


 
ÚvodÚvodná stránka